Strona 1 z 1

Odmowa wszczęcia śledztwa

: 2010-02-20, 20:52:51
autor: Jacek-P
Postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa

Na podstawie art. 17§1 pkt.2 kpk. mł.asp z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu w dniu 20 stycznia 2010r. po rozpoznaniu zawiadomienia Ryszarda Kowalskiego z dnia 02 grudnia 2009r. w sprawia dokonanego w dniu 31 grudnia 2000r. w Ostródzie nadużycia uprawnień przez Burmistrza Miasta Ostródy Jana Nosewicza związanych z rozliczeniem inwestycji „Zagospodarowanie turystyczne Jeziora Drwęckiego - I Etap: budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego (2006-2008), a polegających na wydaniu i wprowadzeniu przez Burmistrza Miasta Ostródy, bez zgody Rady Miejskiej w Ostródzie Zarządzenia nr 339a/2008 w sprawie zmian budżetu Miasta Ostródy na 2O08r. wraz z jej załącznikami, co skutkowało wyrządzeniem miastu Ostródy szkody w wysokości 1 142 150 zł., tj. o czyn z art.296 §1 i §3kk.

postanowił odmówić wszczęcia śledztwa

w sprawie dokonanego w dniu 31 grudnia 2008r. w Ostródzie nadużycia uprawnień przez Burmistrza Miasta Ostródy Jana Nosowicza związanych z rozliczeniem inwestycji „Zagospodarowanie turystyczne jeziora Drwęckiego - I Etap: budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego (2006-2006), a polegających na wydaniu i wprowadzeniu przez Burmistrza Miasta Ostródy, bez zgody Rady Miejskiej w Ostródzie Zarządzenia w 339a/2006 w sprawie zmian budżetu Miasta Ostródy na 2008r. wraz z załącznikami, co skutkowało wyrządzeniem miastu Ostródy szkody w wysokości 1 142 150zł., tj. o czyn z art. 296 §1 i §3 kk., wobec stwierdzania, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego, na zasadzie art. 17 §1 pkt.2 kpk,

Uzasadnienie

Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie w dniu 02.12.2009r. została powiadomiona przez Ryszarda Kowalskiego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę Urzędu Miasta Ostródzie, polegającego na wydaniu i wprowadzeniu przez Jan Nosowicza pełniącego funkcję Burmistrza Miasta Ostródy, bez zgody Rady Miejskiej w Ostródzie Zarządzenia nr 339a/2008 w sprawie zmian budżetu Miasta Ostródy na 2006r. wraz z załącznikami przez co nadużył on swoje uprawnienia. Poprzez wydanie zarządzenia z dnia 31 grudnia 2008r. wprowadzono do budżetu miasta w dziale "turystyka" w pozycji inwestycji dwuletniej pod nazwą „Zagospodarowanie turystyczne jeziora Drwęckiego -I Etap: budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego (2006-2008), po stronie przychodów i wydatków kwotę w wysokości 1.142.150zł. Powyższa zmiana nie została wprowadzona do budżetu na ostatniej sesji Rady Miejskiej w 2008r. która odbyła się w dniu 30.12.2008r. Zgłaszający twierdzi, że w 2009r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie wraz z wymienionym zarządzeniem został dołączony załącznik dotyczący zmian w budżecie miasta za 2008r., którego dane liczbowe nie pokrywały się z przedstawionymi na sesji. Bez zgody Rady Miasta opublikowano załącznik ze zmienionymi danymi w pozycji w/w. inwestycji, powiększony o kwotę 1.142.150zł. Zgłaszający podjął kwestię dat przelewów środków pochodzących z dotacji unijnych. Według niego kolejne transze przekazywania środków unijnych nie były odnotowywane w sprawozdaniach budżetu miasta Ostródy.
W powyższej sprawie materiału przekazano do Komendy Miejskiej Policji w Elblągu gdzie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Elblągu przeprowadzono postępowanie sprawdzające. Podczas wykonywania czynności- w sprawie na okoliczności podnoszone przez zgłaszającego dokonano rozpytania pracowników Urzędu Miasta w Ostródzie, w tym Halinę Gargola -Skarbnika Miasta, Grzegorza Socha -Naczelnika Wydziały Inwestycji i Gospodarki Komunalnej oraz Czesława Najmowicz - Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ostródzie. Rozpytany Krzysztof Żynda -pełniący funkcję Radnego Rady Miejskiej w Ostródzie potwierdził nieprawidłowości wskazane przez zgłaszającego dotyczące "bałaganu" w ewidencji dochodów i wydatków Urzędu Miasta oraz niemożności uzyskania dokładnych informacji w tej sprawie.
W toku czynności ustalono co następuje: w dniu 22.11 2006r podpisano Umowę nr Z/228/1/14/038/11/95/06 pomiędzy Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie, a Gminą Miejską Ostróda o dofinansowanie projektu pod nazwą „Zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Drwęckiego w Ostródzie - I Etap: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego”. Projekt był finansowany ze środków własnych Urzędu Miasta Ostróda, oraz środków unijnych przekazywanych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku. Dofinansowanie uzyskane od Wojewody było przekazywane za pośrednictwem banku do wykonawcy bez udziału Urzędu Miasta Ostródy. W dniu 31.12.2008r. Burmistrz Miasta Ostródy wydał Zarządzenia nr 339a/2008 wprowadzające do budżetu miasta za 2008 rok kwoty 1.142.150zł. W rozpytaniu pracowników miasta i przewodniczącego Rady Miejskiej ustalono, że wymieniona kwota wynikała z dofinansowania unijnego otrzymanego od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przeznaczonego na tą inwestycję. Skarbnik Miasta Halina Gergola oświadczyła, że w związku z nawałem pracy związanym z końcem roku budżetowego, oraz brakiem przepływu informacji pomiędzy nią, a zastępcą wynikającym z jej długotrwałym zwolnienia lekarskim omyłkowo powyższa kwota nie została wpisana na sesję Rady Miejskiej z dnia 30.12.2009r. W związku z powyższym Burmistrz wydał wymienione zarządzenie. Mając na uwadze zakończenie tej inwestycji w czerwcu 2008r. i konieczność jej rozliczenie umieszczono kwotę w budżecie za 2008r. W związku z niepoinformowaniem przez Wojewodę o uruchomieniu kolejnych transz dotacji w 2007r. środki zostały zaliczone i wpisane na rok budżetowy 2008r. Ustalono, że w Urzędzie Miasta nie dokonano korekt rzeczywistych dochodów i wydatków w pozycji tej inwestycji na rok 2007r. W kolejnym roku budżetowym wpisano pozostałe wszystkie otrzymane środki na inwestycję. Mając na uwadze, że na dzień 31.12.2008r. dwuletnia inwestycja została zakończona i rozliczona z wykonawcą wpisano kwotę końcową do budżetu za 2008 rok. W dniu 30.04.2009r po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza Miasta Ostródy z wykonaniu budżetu za 2008r rok i zapoznaniu z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Rada Miasta Ostródy udzieliła Burmistrzowi absolutorium za 2008 rok.
Podczas wykonywania czynności dokonano rozpytania Zenona Lorek pełniącego funkcję Kierownika Oddziału Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie który oświadczył, że czwarta końcowa płatność na powyższą inwestycję odbyła się po uprzedniej kontroli merytorycznej i formalnej na miejscu realizacji przez zespół kontrolny. Przeprowadzona kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości. Uzyskano protokoły pokontrolne i stanowisko urzędu, które załączono do akt postępowania.
W toku postępowania ustalono, że przedmiotowe zarządzenie nr 339a/2008 Burmistrza Miasta Ostródy w dniu 29 stycznia było przedmiotem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, które nie dopatrzyło się naruszenia prawa i pozostawiło je bez uwag.
W ramach postępowania sprawdzającego zgromadzono obszerną dokumentację w postaci: przedmiotowego zarządzenia, uchwał, zarządzeń, protokołów pism, sprawozdań finansowych Miasta Ostródy, oraz faktur z wykonanych prac.
Podsumowując zgromadzony materiał dowodowy należy stwierdzić, że w powyższej sprawie brak jest znamion czynu zabronionego. Sprawy związane z późnym przepływem danych i dokumentacji, ewentualnych omyłek w zapisach należy rozpatrywać bardziej w kategoriach niedbalstwa urzędniczego. Nie budzą wątpliwości rozliczenia środków finansowych związanych z przedmiotowym projektem. Bezsporny jest, że rozliczenia tej inwestycji odbywały się na linii Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Bank Gospodarstwa Krajowego i wykonawca z pominięcie Urzędu Miasta Ostróda. Ponadto nie wyrządzono żadnej szkody, przyznane i przekazane środki finansowe przeznaczone na inwestycję zostały wykorzystane, ujęte w zgromadzonej dokumentacji i rozliczone. Wskazane nieprawidłowości nie wyczerpują znamion przestępstwa według kodeksu karnego. Dlatego też w powyższej sprawie należało postanowić jak na wstępie.

Wątki powiązane:
47 Sesja Rady Miasta z dnia 27-11-2009
50 Sesja Rady Miasta

Re: Odmowa wszczęcia śledztwa

: 2010-02-21, 11:00:14
autor: toledo
Sprawa przerosła mł. aspiranta. Taki można wysnuć wniosek z uzasadnienia. Ani słowem nie ma w nim o przetargu, kwocie przetargu, wyjaśnienia zmiany wysokości kosztów inwestycji po przetargu, wyjasnienia rozbieżności między informacjami wojewody i miejskich decydentów o transferach pieniędzy i rozliczeniu inwestycji, itd......

Tylko urzędnicze niedbalstwo? Ciekawe....

Re: Odmowa wszczęcia śledztwa

: 2010-02-21, 21:00:49
autor: sprawiedliwy
Sprawa przerosła - ale intelektualne możliwości co niektórych. Toledo - daj już spokój - nie kompromituj się.

Re: Odmowa wszczęcia śledztwa

: 2010-02-21, 21:20:08
autor: toledo
Sprawiedliwy, rozumiem, że Twoje zdolności intelektualne są znacznie wyższe. To przetłumacz, proszę, na język zrozumiały: dlaczego pan śledczy czy prokurator nie zadał sobie trudu (co wynika z uzasadnienia) by wyjaśnić jedną kwestię: jak to się stało, że zapłacono więcej za przetarg niż suma przetargowa i z jakich pieniędzy skoro nie były to pieniądze z województwa?

Re: Odmowa wszczęcia śledztwa

: 2010-02-22, 12:25:47
autor: sprawiedliwy
Z tego co wiemy to ta kwestia była już wyjaśniana przez:
- Regionalną Izbę Obrachunkową;
- CBŚ;
- Urząd Wojewódzki;
- teraz prze policję i prokuraturę.
I wszystkie te instytucje stwierdziły że nie było przestępstwa. :x
I cóż jeszcze można zrobić - po prostu przyjąć do wiadomości że nie była żadnego przekrętu.
A wg mnie parę osób przy tej sprawie "strzeliło sobie w kolano".

Re: Odmowa wszczęcia śledztwa

: 2010-02-22, 15:17:20
autor: ALCHEMIK
Jak to mówił Zulu gula Polska to jest dziwny kraj!!!! :o :o

Re: Odmowa wszczęcia śledztwa

: 2010-02-22, 22:29:05
autor: toledo
ALCHEMIK pisze:Jak to mówił Zulu gula Polska to jest dziwny kraj!!!! :o :o
Dokładnie. A ja chciałbym tylko wiedzieć, czy ktokolwiek badał kwestię, którą stawiam od początku tej dyskusji: przetarg, zmiany w umowie wykonawczej i zwiększone koszty inwestycji przekraczające wartość przetargu. Wiadomo, że na pewno nie uczyniło to RIO (bada realizację budżetu pod względem formalno-prawnym) i organa ścigania w Elblągu - co wynika z cytowanego na wstępie tematu uzasadnienia. Śmiem postawić tezę, że każda z instytucji (CBŚ chyba się wogóle nie zajmował ta kwestią) badała temat w swoim zakresie, a nikt całościowo.